Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, kterou se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiných geodetických podkladů. Vytyčením hranic pozemků (bez geometrického plánu na z přesnění hranic) se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.