Veškeré zeměměřičské činnosti jsou vyhotovovány s požadovanou kvalitou v souladu s platnými normami a předpisy, ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem dle zákona č. 200/1994 v rozsahu podle § 13 odstavce 1 písmen a) geometrické plány, vytyčení a c) výstavba. Pro vlastní měření v terénu používáme techniku firmy GeoMax a CHC.

1. Geometrické plány

Geometrické plány jsou podkladem pro provedení změn v katastru nemovitostí. Geometrický plán se nejčastěji vyhotovuje pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení nebo změnu obvodu budovy, průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

2. Polohopisné a výškopisné plány

Polohopisné a výškopisné plány jsou podkladem pro projekty staveb všech typů. Jejich obsahem jsou vlastnické hranice dle údajů KN, povrchové znaky inženýrských sítí a ostatní prvky dle požadavků objednatele. Výstupy jsou v digitální podobě (soubory: dwg, dgn, dxf) dle přání objednatele a analogové.

3. Vytyčení hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, kterou se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiných geodetických podkladů. Vytyčením hranic pozemků (bez geometrického plánu na z přesnění hranic) se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.

4. Vytyčení staveb

Vytyčení staveb zajišťujeme obvykle na základě Vašich podkladů a požadavků. Je to proces, který začíná vykolíkováním výkopu a může končit například zaměřením a dokumentací skutečného provedení. Vytyčujeme ale i dopravní a průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti a krajinného inženýrství.

5. Zaměření staveb

Zaměření skutečného provedení stavby (budovy, komunikace, přípojek ing. sítí, …) je obvykle podmínkou pro schválení užívání stavby ze strany stavebního úřadu. Inženýrské sítě je vhodné zaměřovat před záhozem.
Vyhotovujeme dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) všech typů staveb. Jsme schopni zajistit vyhotovení a údržbu digitální Jednotné železniční mapy.