Geometrické plány jsou podkladem pro provedení změn v katastru nemovitostí. Geometrický plán se nejčastěji vyhotovuje pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení nebo změnu obvodu budovy, průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.